Природен парк "Рилски манастир"

Природен парк "Рилски манастир"е създаден през 2000 година и неговото основно предназначени е да осигури опазването и поддържането на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната,създаването на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население,както и осъществяването на научни, образователни и рекреационни дейности. Природния парк се явява и като орган за координация между Българската православна църква /като собственик на по голяма част от горите и земите на тази територия/ и държавните институции, която да гарантира запазването на хармонията между природата и манастира и възраждането му като духовен и културен център.

Природния парк "Рилски манастир" е втората по посещаемост защитена територия н Р България.Извършените наблюдения показват,че през 2007 год.той е посетен от 793 697 посетители,а през следващата 2008 год.е посетен от 1 002 204 посетители.

Природния парк е защитена територия с една от най-високите за страната степен на естественост,стабилност и представителност на екосистемите.Това уникално биологично разнообразие се изразява в 1400 вида висши растения,от които 301 вида са консервационно значими,а 96 вида са включени в Червената книга на България.В природния парк се намират 6 вида локални ,27 вида български и 90 вида балкански ендемити.

пеперуда

На територията на природния парк са установени 202 вида гръбначни животни в т.ч.122 вида птици,52 вида бозайници и 2475 вида безгръбначни животни.

Рилски езера

Територията на парка обхваща гори,планински ливади,алпийски местности,високи върхове и вълнуващи пейзажи и над 28 високопланински езера в сърцето на Рила планина. Парка е кръстопът на много туристически маршрути и предпочитана дестинация за туристите, в него те могат да посетът и изградените специализирани ,ботанически и еко пътеки и се запознаят не само с богатото биологично разнообразие но и с културното и историческо наследство на Р България.

Рилски манастир

Тук се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност –Рилския манастир.Основан в началото на Х век от отшелника Иван от с.Скрино,наречен по късно Свети Иван Рилски и до днес манастира е най-желаното място да поклонение и молитва.Манастирският комплекс е изграден благодарение на няколко поколения видни български строители,живописци и майстори-резбари. През 1983 година ЮНЕСКО обявява манастира за паметник на културата от световно значение.

Горски видове

Дървесното разнообразие в природния парк е представено от 35 дървесни вида,формиращи най често смесени насаждения,а лечебните растения са 135 вида. Природния парк "Рилски манастир"се характеризира с особености които го отличават от всички други защитени територии в страната.Това по същество определя целите на управление на парка,философията и принципите заложени в Плана за управление и оказва влияние върху начина на организация и управлението му.


Дизайн и изработка DavGEO